O GOSHI

UKI GOSHI

KOSHI GURUMA

KUBI NAGE

TSURI KOMI GOSHI

 

SODE TSURI KOMI GOSHI

 

IPPON SEOI NAGE

MOROTE SEOI NAGE

 

KATA GURUMA

 

UTSURI GOSHI

TE GURUMA